Seal of Excellence yritys – FimusKraft

posted in: Blogiteksti | 0

Seal of Excellence

Seal of Excellence on laatumerkki, joka myönnetään innovatiivisille hankkeille Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Se on suunniteltu tunnistamaan ohjelmaan lähetetyt korkealaatuiset ehdotukset. Niitä ei valittu rahoitettaviksi budjettirajoitusten vuoksi. Erinomaisen sinetin myöntää riippumattomista asiantuntijoista koostuva paneeli, joka arvioi ehdotuksen Horisontti 2020 -puiteohjelman arviointikriteerien perusteella. Kriteerit ovat esimerkiksi huippuosaamista, vaikuttavuutta ja toteutusta arvioivia kriteerejä.

Palkitut hankkeet voivat saada rahoitusta kansallisista, alueellisista tai yksityisistä rahoituslähteistä sekä Euroopan investointipankista. Huippuluokan sinetti on tarkoitettu innovatiivisille hankkeille tunnustuksen ja näkyvyyden luomiseen. Sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada rahoitusta ja edistää kilpailukykyisen ja innovatiivisen eurooppalaisen talouden kehitystä.

On tärkeää huomata, että ohjelmayksikkö ei ole rahoitusväline. Se on pikemminkin laatumerkki, joka tunnistaa hanke-ehdotuksen paremmuuden. Laatumerkin saaneiden hankkeiden on edelleen kilpailtava rahoituksesta muista lähteistä. Palkinto voi parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada rahoitusta.

Kuinka tunnustuksen voi saada?

Palkinnon saamiseksi hankkeen on ensin jätettävä ehdotus Horisontti 2020 -ohjelman rahoitushakuun. Ehdotuksen on täytettävä ehdotuspyynnössä määritellyt kelpoisuusvaatimukset ja vastattava yhteen tai useampaan Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määritellyistä yhteiskunnallisista haasteista tai teollisuuden johtajuuden painopisteistä.

Kun ehdotus on arvioitu Horisontti 2020 -asiantuntijapaneelissa. Laadukkaiksi arvioidut ja yleisesti arviointikriteerit täyttävät hankkeet hyväksytään ohjelmaan. Hankkeita ei ole valittu rahoitettaviksi budjettirajoitusten vuoksi, joten ne ovat oikeutettuja erinomaisuuden sinettiin.

Euroopan komissio ilmoittaa niistä hankekoordinaattoreille, joiden ehdotuksille on myönnetty laatumerkki. Sen jälkeen heillä on oikeus käyttää Seal of Excellence -logoa viestinnässä ja levitystoiminnassaan myöhemmin.

Palkittuja hankkeita kannustetaan etsimään vaihtoehtoisia rahoituslähteitä: kansallisia tai alueellisia rahoitusohjelmia tai yksityisiä sijoittajia. He voivat käyttää huippuluokan sinettiä esitelläkseen ehdotuksensa laatua.

FimusKraft on Seal of Excellence yritys

seal of excellence

FimusKraft on Euroopan innovaationeuvoston ”Seal of Excellence” -yritys. Yritys on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksella nro 882691. FimusKraft on saanut rahoitusta Euroopan unionin innovaationeuvoston ja pk-yritysten toimeenpanoviraston (EISMEA) julkaisemasta EIC Accelerator Funding -rahoituksesta. FimusKraft on saanut tämän merkittävän rahoituksen erittäin kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Kaiken kaikkiaan hakijoita on ollut noin 4000 yli 21 maasta ja FimusKraft hyväksyttiin kaikkien hakijoiden joukosta laatumerkin saajaksi.

FimusKraft Bioenergialaitoksen sanotaan olevan vallankumouksellinen ja kustannustehokas bioteknologinen menetelmä erilaisten biojätteiden käsittelyyn ja arvostamiseen. Riippumattomista asiantuntijoista koostuvan kansainvälisen paneelin arvioinnissa FimusKraftin biokaasulaitoksen ehdotus arvostettiin korkeatasoiseksi hanke-ehdotukseksi erittäin kilpailukykyisessä arviointiprosessissa.

Euroopan innovaationeuvoston tavoitteena on tunnistaa ja tukea läpimurtoteknologioita ja mullistavia innovaatioita luodakseen uusia markkinoita ja laajentaakseen toimintaansa kansainvälisesti. EIC Accelerator rahoittaa lupaavimpia uusia innovaatioita Euroopan pk-teollisuudessa. Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat rahoitettavat hakemukset. Prosessiin kuuluu myös haastattelu kokeneiden sijoittajista ja yrittäjistä koostuvan tuomariston kanssa.

Bioenergialaitos – jätteestä energiaksi

posted in: Blogiteksti | 0

Bioenergialaitos tuottaa energiaa biomassasta tai orgaanisista materiaaleista. Nämä laitokset käyttävät tyypillisesti kehittynyttä teknologiaa orgaanisten materiaalien muuntamiseksi käyttökelpoiseksi energiamuodoksi. Tuotettu energia on usein sähköä ja lämpöä.

Orgaaniset materiaalit voivat olla peräisin useista eri lähteistä, mukaan lukien maatalousjätteet, metsäjätteet, yhdyskuntajätteet ja energiakasvit. Nämä materiaalit kerätään, käsitellään ja muunnetaan sitten energiaksi käyttämällä erilaisia ​​teknologioita, kuten polttoa, kaasutusta tai anaerobista mädätystä.

Erilaiset bioenergialaitokset

Polttopohjainen bioenergialaitos. Biomassaa poltetaan lämmön tuottamiseksi, jota käytetään sitten polttopohjaisessa bioenergialaitoksessa höyryn tuottamiseen sähköä tuottavan turbiinin käyttämiseksi.

Kaasutuspohjainen bioenergialaitos. Orgaaniset materiaalit kuumennetaan ilman happea tuottaakseen kaasua, jota voidaan polttaa sähkön ja lämmön tuottamiseksi.

Anaerobiseen mädätykseen perustuva bioenergialaitos. Bakteerit hajottavat orgaaniset materiaalit hapen puuttuessa biokaasuksi, jota voidaan polttaa sähkön ja lämmön tuottamiseksi. Tämän tyyppistä biovoimalaitosta kutsutaan myös biokaasulaitokseksi. Sitä voidaan kutsua myös bioenergialaitokseksi AD-teknologiaa käytettäessä.

Bioenergialaitos – edut ja haitat

Kaikki nämä biotekniset menetelmät hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin perustuviin voimalaitoksiin. Anaerobiseen mädätykseen perustuvat bioenergialaitokset voivat auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ottamalla talteen ja hyödyntämällä metaania, voimakasta kasvihuonekaasua, joka muuten vapautuisi ilmakehään. Kaikki nämä menetelmät vähentävät jätettä, mikä voi auttaa vähentämään kaatopaikoille menevän jätteen määrää. Anaerobinen mädätys voi tuottaa runsaasti ravinteita sisältävää mädätettä, jota voidaan käyttää lannoitteena, mikä on lisähyötyä maataloudelle.

Polttokäyttöinen biovoimalaitos saastuttaa edelleen ilmaa. Kasvit voivat vapauttaa hiukkasia, typen oksideja ja muita ilman epäpuhtauksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen.

Kaasutuspohjaiset bioenergialaitokset ovat kalliimpia rakentaa ja käyttää kuin polttolaitokset ja voivat vaatia enemmän huoltoa. Ne ovat myös monimutkaisempia ja vaativat erikoislaitteita ja asiantuntemusta.

Anaerobiseen mädätykseen (AD) perustuva bioenergialaitos on ympäristöystävällisempi ja alkaa olla yleisempi tapa käsitellä biojätteitä. Tällä hetkellä anaerobinen mädätys on ensisijainen biokaasun tuotantomenetelmä, mutta perinteisessä AD:ssa on myös monia ongelmia. Esimerkiksi lineaaritalouden keskitetty käsittely, korkeat investointikustannukset, monimutkainen asennus, pitkä biofermentaatioprosessi ja alhainen energiatehokkuus.

Innovatiivinen bioenergialaitos ratkaisu

FimusKraft on kehittänyt ratkaisun kaikkiin näihin ongelmiin käyttämällä huipputeknologiaansa, vaakasuoraan asennettua vallankumouksellista 3-vaiheista biofermentaatioprosessia “Total mixing” -patentoidulla teknologialla sekä FIFO (first in first out) -periaatetta.

  • Se on nopeampi ja tehokkaampi kuin perinteinen anaerobinen mädätysprosessi.
  • Näin ollen hiilijalanjälki on pienempi.
  • Modulaarisen rakenteen ansiosta investointikustannukset ovat alhaisemmat ja takaisinmaksuaika lyhyempi.
  • Asennus on helppoa ja nopeaa, ja se on täysin automatisoitu ja helppo käyttää etänä.
  • Huollon vuoksi tuotantokatkoja ei tarvita.
  • Ja laitosta on helppo skaalata asiakkaan tarpeiden mukaan.


Lue lisää FimusKraftin bioenergialaitoksesta FKBP täältä

Yhteenveto

Biokaasu on uusiutuva energialähde, jota voidaan käyttää lämmitykseen, sähköntuotantoon ja liikennepolttoaineisiin.

FimusKraftin modulaarinen järjestelmä FKBP on nopea asentaa ja sitä voidaan käyttää paikallisesti mm. maatilalla tai lähellä ruoka- ja juomatehdasta. Bioenergialaitokset voidaan integroida muihin energiajärjestelmiin, kuten tuuli- tai aurinkosähköjärjestelmiin, luotettavamman ja tasaisemman energiansyötön aikaansaamiseksi. Ne voivat myös auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja tuomaan taloudellista hyötyä luomalla työpaikkoja ja tukemalla paikallista taloutta.

Kaiken kaikkiaan biovoimalaitokset ovat tärkeä osa siirtymistä kestävämpään ja uusiutuvampaan energiajärjestelmään, mikä auttaa vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja edistämään puhtaampien ja kestävämpien energialähteiden käyttöä.

Biomassa on mahdollisuus ja mainio tulolähde

posted in: Blogiteksti | 0

Biomassa

Biomassalla tarkoitetaan mitä tahansa orgaanista materiaalia, joka heitetään pois, kuten ruokajätteet, pihajätteet, maatalousjätteet ja jätevesilietteet. Biomassa on yleensä biohajoavaa, mikä tarkoittaa, että se voi hajota yksinkertaisiksi aineiksi mikro-organismien, kuten bakteerien, sienten tai muiden hajottajien avulla.

Esimerkkejä biojätteistä ovat vihannes- ja hedelmätähteet, lehdet, leikkuujätteet, sahanpuru, lanta ja elintarvikejätteet. Orgaaninen jäte voi olla merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristöongelmien aiheuttaja, jos sitä ei käsitellä asianmukaisesti. Oikein kompostoimalla tai anaerobisella mädätyksellä hoidettu jäte voidaan kuitenkin muuttaa arvokkaiksi resurssiksi, kuten lannoitteiksi, maaperän korjausaineiksi ja uusiutuvaksi energiaksi.

FimusKraft on sitoutunut kehittämään ja edistämään innovatiivisia biojätteisiin perustuvia ratkaisuja ja teknologioita maailmanlaajuisesti. Uskomme syvästi, että ympäristön kannalta kestävät tuotteet ja ratkaisut voivat olla myös tehokkaita ja taloudellisia. ”Sähköistävä biojäte” ja ”Kakka ei ole tuhlausta, se on energianlähde” ​​ovat kaksi iskulausetta, jotka kuvaavat intohimoamme yleisesti.

Onko biojäte ongelma?

Biojäte voi olla ongelma, jos sitä ei käsitellä kunnolla. Kun biojäte heitetään kaatopaikoille tai upotetaan ympäristöön, se voi aiheuttaa useita globaaleja ympäristöongelmia mm.:

Kasvihuonekaasupäästöt. Biojäte, joka jätetään hajoamaan kaatopaikoille, tuottaa metaania, voimakasta kasvihuonekaasua, joka edistää ilmastonmuutosta.

Maaperän ja veden saastuminen. Kaatopaikalle laskettu tai väärin käsitelty biojäte voi liuottaa haitallisia aineita maaperään ja veteen, mikä saastuttaa niitä ja vahingoittaa luontoa.

Terveysvaarat. Huonosti hoidettu biojäte voi houkutella tuholaisia, kuten rottia ja kärpäsiä, jotka voivat levittää tauteja ja aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle.

Biojäte voi myös olla arvokas resurssi, kun sitä käsitellään oikein. Biojätettä kompostoimalla voidaan muuttaa ravinnepitoiseksi lannoitteeksi, jolla voidaan rikastaa maaperää ja kasvattaa satoa. Orgaanista jätettä voidaan käyttää myös biokaasutuotannon raaka-aineena, joka voi olla uusiutuvan energian lähde. On tarpeen minimoida jätteen kielteiset vaikutukset ja maksimoida sen mahdolliset hyödyt, jotta voidaan varmistaa, että jätettä käsitellään asianmukaisesti tehokkaiden jätehuoltokäytäntöjen avulla.

Lue lisää biomassan hyödyntämisestä FimusKraftin tuotteilla täältä

Biomassan edut

On olemassa useita tapoja hyötyä erilaisista biomassasta, esimerkiksi:

Kompostointi. Biomassaa voidaan kompostoida, mikä on prosessi, jossa orgaaninen jäte hajotetaan ravinnerikkaaksi lannoitteeksi. Kompostia voidaan käyttää maaperän rikastamiseen ja kasvien kasvun parantamiseen, mikä vähentää synteettisten lannoitteiden tarvetta.

Anaerobinen mädätys. Biomassaa voidaan käsitellä myös anaerobisella mädätyksellä, joka on prosessi, jossa orgaanista materiaalia hajotetaan mikro-organismien avulla ilman happea. Tässä prosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan käyttää uusiutuvana energialähteenä.

Biomassan energiantuotanto. Biomassaa voidaan polttaa tai kaasuttaa lämmön ja sähkön tuottamiseksi tai muuntaa biopolttoaineiksi, kuten biodieseliksi ja etanoliksi.

Eläinten rehu. Biomassaa, kuten ruokajätettä ja maatalousjätteitä, voidaan käyttää eläinten rehuna. Tällä tavalla se vähentää perinteisten rehulähteiden tarvetta.

Kaiken kaikkiaan biomassasta hyötyminen tarkoittaa sen näkemistä arvokkaana resurssina eikä jätetuotteena. Ja toteuttaa tehokkaita jätehuoltokäytäntöjä sen varmistamiseksi, että se kerätään, käsitellään ja hyödynnetään oikein. Lue lisää FimusKraftin bioenergiaitoksen eduista täältä

Mitä biokaasu on?

posted in: Blogiteksti | 0

Biokaasu

Biokaasu on uusiutuva ja kestävä energialähde, jota tuotetaan analysoimalla orgaanisia aineita, kuten ruokajätteitä, lantaa, maatalousjätteitä ja jätevettä ilman happea. Tätä prosessia kutsutaan anaerobiseksi mädätykseksi (AD). Sen toteuttavat mikro-organismit, pääasiassa bakteerit, jotka hajottavat orgaanisen aineen metaanin, hiilidioksidin ja pieniä määriä muita kaasuja sisältäväksi kaasuseokseksi.

Kaasun metaani on pääkomponentti, joka tekee siitä arvokkaan energianlähteen. Sitä voidaan käyttää polttoaineena lämmitykseen, sähköntuotantoon ja liikenteeseen. Biokaasu on puhtaasti polttava polttoaine, joka tuottaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiiliset polttoaineet, ja sillä voidaan korvata perinteisiä polttoaineita myös ruoanlaitossa ja valaistuksessa.

Biokaasun tuotannolla on useita ympäristöhyötyjä, kuten kaatopaikoille menevän orgaanisen jätteen määrän vähentäminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja se on uusiutuvan energian lähde.

Biokaasun pitoisuudet

Biokaasu koostuu pääasiassa metaanista (CH4) ja hiilidioksidista (CO2), vaikka se voi sisältää myös pieniä määriä muita kaasuja, kuten rikkivetyä (H2S), typpeä (N2) ja vesihöyryä (H2O). Biokaasun tarkka koostumus riippuu käytetyn orgaanisen materiaalin tyypistä sekä olosuhteista, joissa anaerobinen mädätysprosessi suoritetaan.

Biokaasu sisältää pohjimmiltaan 50-70 % metaania ja 30-50 % hiilidioksidia, vaikka tämä voi vaihdella anaerobisessa mädätysprosessissa käytetyn syöttöaineen mukaan. Korkeammat metaanipitoisuudet ovat edullisia optimaalisen palamisen ja energian tuotannon kannalta. Eläinten lannasta ja maatalousjätteestä valmistetussa biokaasussa on yleensä pienempi metaanipitoisuus kuin elintarvikejätteestä tai jätevedestä valmistettaessa. FimusKraft Bioenergy Plant tuottaa vähintään 32 kW sähköä ja 56 kW lämpöä tuotelinjalla, jonka päivittäinen kapasiteetti on 5 tonnia biojätettä päivässä.

Rikkivedyn esiintyminen biokaasussa on huolestuttavaa, koska se on myrkyllinen kaasu, joka voi syövyttää laitteita ja putkistoja. Lisäksi typpi voi vähentää biokaasun energiapitoisuutta ja lisätä moottorivaurioiden riskiä. Jotta kaasusta tulisi käyttökelpoinen polttoaineena, on usein tarpeen poistaa nämä epäpuhtaudet prosessilla, jota kutsutaan parantamiseksi, jolloin hiilidioksidi, rikkivety ja muut epäpuhtaudet poistetaan puhtaamman, korkealaatuisemman kaasun tuottamiseksi.

Biokaasun pitoisuutta voidaan mitata useilla eri tekniikoilla, esimerkiksi kaasukromatografialla ja infrapunaspektroskopialla. Kaasukromatografia on tekniikka, joka erottaa kaasuseoksen eri komponentit ja mittaa niiden pitoisuutta, kun taas infrapunaspektroskopia mittaa infrapunasäteilyn absorptiota kaasumolekyyleihin niiden koostumuksen määrittämiseksi.

Sovellukset

Biokaasua voidaan hyödyntää monella tapaa riippuen käyttäjän tarpeista ja kaasun laadusta. On tärkeää arvioida ensin kaasun laatu ja määrittää, mitä käsittelyä tai parantamista tarvitaan, jotta se olisi käyttökelpoinen. Pohjimmiltaan parantaminen tarkoittaa epäpuhtauksien, kuten hiilidioksidin, rikkivedyn ja kosteuden poistamista puhtaamman ja laadukkaamman kaasun tuottamiseksi. Kun kaasu on käsitelty, sitä voidaan käyttää tarvittavassa sovelluksessa joko suoraan tai muutettuna eri muotoon, kuten sähköksi tai nestemäiseksi polttoaineeksi.

FimusKraft Bioenergy Plant pystyy tuottamaan bioenergiaa tehokkaammin ja paljon nopeammin kuin perinteiset menetelmät.

Lue lisää innovatiivisesta teknologisesta ratkaisustamme täältä

Sähköntuotanto. Biokaasua voidaan polttaa generaattorissa sähkön tuottamiseksi. Tämä on yleinen pienimuotoinen kaasun käyttö, erityisesti maaseutualueilla, joilla verkkosähköä ei ole saatavilla tai se on epäluotettavaa.

Lämmitys ja jäähdytys. Biokaasua voidaan käyttää polttoaineena tilojen lämmitykseen, veden lämmitykseen ja jäähdytykseen. Myös kaasua voidaan käyttää maakaasun sijasta näissä sovelluksissa.

Ruoanlaitto. Biokaasua voidaan käyttää ruoanlaitossa polttoaineena joko erityisesti kaasulle suunnitelluissa uuneissa tai muuttamalla perinteisiä liesiä sen käyttöön.

Kuljetus. Biokaasua voidaan käyttää ajoneuvojen polttoaineena joko puristamalla kaasu sylintereihin käytettäväksi paineistettua maakaasua (CNG) käyttävissä ajoneuvoissa tai muuntamalla kaasu nestemäiseksi biokaasuksi (LBG) käytettäväksi nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävissä ajoneuvoissa.

Lannoitteiden tuotanto. Anaerobisen mädätyksen (AD) kiinteitä ja nestemäisiä sivutuotteita, joita kutsutaan digestaatiksi, voidaan käyttää viljelykasvien lannoitteena, mikä voi auttaa vähentämään synteettisten lannoitteiden tarvetta.